Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Texty – Cíl stránek

        ≡ Přílohy  » Cíl stránek
 
 

Tvorba těchto stránek byla zahájena proto, aby se žáci Tai Chi mohli seznámit s vesmírnými základy cvičení a aby mohli sami obohatit své cvičení
na základě poznání, které pro převládající praxi nelze na jednotlivých lekcích probírat. Stránky jsou výsledkem procesu hledání.
                                                                                                                                                                                                                        
Glosy

Taoistický mistr Mantak Chia píše, že taoista neustále studuje (jistě v souladu se studiem rozvíjí i praxi). Stránky tak předkládají postupně se rozšiřující množství informací, které musí čtenář sám svou intuicí ze svého stupně třídit a vybírat si jemu prospěšné. Podle zájmu pak ukotvit čtením originálů. 
Kromě filosofického podkladu pro cvičení Tai Chi jsou zde probírána témata vztahující se k aktuálnímu vývoji filosofie, myšlení a konání lidstva na Zemi.
Lidstva, jehož každodenní myšlení a slova mají nečekaně zásadní vliv na utváření celé fyzické reality a jejích vztahů. 
Moudra jsou převzata od jednotlivých autorů a někdy i přeformulována podle aktuálního stavu vyčteného poznání, ovšem vždy s jediným cílem:
Sledovat možnosti obnovení a udržení zdraví všech i každého a podpořit zvládnutí k tomu vedoucích praktik.

V lásce vesmírného středu neexistují programy ničení. Podle E. Garina zákony a struktura tohoto kosmu a ústřední postavení člověka v tomto vesmíru způsobují, že veškerý svět forem a jejich vztahů na Zemi je plně podřízen obsahu vědomí lidstva. Podřízenost je umocněna schopností člověka vycházet svým vědomím za hranice forem. Arkadij Petrov k tomu dodává, že vědomí člověka je světo-tvorná konstanta. 

Garin pokračuje, že existence člověka v kvalitě centra úplné svobody vede k tomu, že díky vědomí člověka se může svět forem a jejich vztahů
na Zemi přerodit v démona, nebo může vystoupit k božské, super-rozumné podstatě.


Vědomí lidstva je utvářeno každodenním myšlením – každou jednotlivou myšlenkou. V dnešním světě je stále ještě směrováno násilí
do her, sex do reklam a o demokracii se říká, že dosud nebylo vymyšleno nic lepšího. Dokumenty Qumránské (Kumránské) a dokumenty Nag Hammadí, 
přinášejí pochopení kontinuity smyslu víry a duchovní práce lidí od nepaměti – duchovní práce lidí před všemi již zaniklými civilizacemi až po dnešní dobu. 


Také informace z překladů Jana Kozáka jen potvrzují důležitost vědomí lidstva pro existenci a kvalitu světa forem – naší hmotné reality:
Indický bráhmán, perský mág, či buddhistický mnich byl v indoevropské společnosti živen vždy „z obecního dobrého“, 
neboť 
bez něj by toto „obecné dobré“ nikdy ani nevzniklo, ani se neudrželo. Všichni kteří mají sklon se posmívat této „ekonomii“,
nechápou, že 
neexistuje ani žádná armáda, ani žádná pevnost, která by je a jejich majetek dokázala ochránit v případě,
kdyby myšlenka lidského dobra a míru, udržovaná vůlí a snažením ušlechtilých, zcela zanikla
.

Tři v jednom a jeden ve třech (Arkadij Petrov, Grigorij Grabovoj a Igor Arapjev) pracují ponořeni v Otci a přinášejí technologie pro dosažení a udržení dokonalého zdraví vlastními silami. Přinesli také informace o faktickém zániku smyslu zaopatřovacího ústavu celého panteonu Olympských bohů, zmenšili vliv temných sil a zmenšili možnosti bytosti, které se říká Smrt.

Mnohé významné bohy s jejich silnými vlastnostmi stvořil svým myšlením člověk, a proto je dobré připomenout vartování Osho:
Mějte
se na pozoru před uměle lidmi vytvořenými náboženstvími, abyste mohli poznat to pravé, které nestvořil člověk.
Je obsaženo ve stromech, v řekách, na horách, ve hvězdách, ve vás, v lidech, kteří vás obklopují – je obsaženo všude.

Nepřeberné množství dnes bujících duchovních a léčitelských aktivit nabízí možnosti využití nejrůznějších kvantových, psychologických či informačních
technik včetně technik s energií lásky nikoli nezištně a navíc orientované na osobní profit aktivistů či účastníků.
Obrovský zábavní podnik současné civilizace na Zemi nabízí nejrůznější, co největší zážitky, ale bez ohledu na dopad na obsah tvůrčího lidského vědomí
a také bez ohledu na přírodní zdroje Země. Stále velice málo je zdůrazňována potřeba orientace na Celek, jehož jsme neoddělitelnou součástí.

Prý mnozí musí usilovně pracovat, aby někteří vyvolení mohli meditovat. Opak je pravdou a nebýt velikých armád mágů a brahmánů,
ztratila by práce usilovně pracujících svůj smysl. Je positivním jevem, že změny a technologie pro obnovu čistoty vzorců ve vědomí lidstva byly již nastartovány a probíhají. Nové skutečnosti jsou již na kvantové úrovni zapsány do budoucnosti.
Kdo opakovaně komunikuje s jemným světem, tomu nakonec požadovaná pravda přijde. 
Je třeba učinit osobní volbu a podle svých sil se podílet. 

Síla vibrace slova je prokázána a vnímavými lidmi je mnohé slovo vnímáno jako fyzické blaho, nebo fyzická bolest.
Slovům nejširšího okruhu lidí je potřeba vrátit původní význam a vnímat vibrace tvořící harmonii. A každého kdo kritizuje či posuzuje, každého kdo běsní,
kdo si stěžuje, kdo říká, že lepší už to nebude, že nemoc odpovídá věku atd. atd., je třeba se zeptat, proč to dělá.

Z uvedeného mimo jiné vyplývá, jak často a jak je třeba cvičit tai chi, o čem a proč je třeba meditovat a jaké koncentrace je třeba se učit,
jaké priority je potřeba v životě stanovit a jak vnímat negativní obsahy přijímaných informací nejen z veřejných médií.

Příkladem může být cvičení tai chi v přírodě, kde spojeni s veškerým duchem přírody, navlečení na informační vertikále Ducha mezi středem vesmíru
(Otcem – centrem Lásky) a mezi středem Země, v nábožném vnímání klenby nebes a hvězd, s touhou dosáhnout úcty při vnímání
Jednoty a Celistvosti,
s touhou přijmout Moudrost, Pravdu, Lásku a Soucit, s touhou obnovit úctu k bytostem jemných světů, ke hvězdám a ke kosmu, bez zdůrazňování bojových aplikací a naplněni radostí, že jsme součástí vesmíru, jehož základem je harmonie a láska – tak je třeba cvičit.

 Praxe Tai Chi, mnohých Qi Gongů a mnohých meditací posouvá vědomí celého těla směrem k Tao. Obnovení přílivu energie Tao do těla a do vědomí
zároveň 
s posunem vnímání směrem k jasnozřivosti dovoluje dnes již mnohým využít možností nekonečného dobra a moudrosti této energie.

O
značení toho fenoménu nemusí být nutně Tao, ale obnovit úplnou přítomnost tohoto rozměru našeho vesmíru v tělech všech lidí na Zemi je současným hlavním úkolem přicházejícím k nám z vesmírného středu. Pomáhat splnění tohoto úkolu znamená pomáhat dosažení globální změny světonázoru
– 
změny od nemocnosti ke zdraví, od konečnosti k věčnosti a od beznaděje ke štěstí.