Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Nag Hammadí Codex VII, 3

       ≡ Nauky |   Nag Hammadí  » Codex VII, 3 – Prozření Petra
 

Prozření Petra


= Sláva dětem Otce, které jsem upamatoval, že jsou děti Života a kteří se nechali osvítit od Syna Člověka.
   Oni jsou vzděláni na tom, co má sílu, neboť budou slyšet mé učení a naučí se rozlišovat mezi slovy nespravedlnosti a nezákonnosti
   a mezi slovy duchovní Pravdy.

= Spatřil jsem, jak se k nám blíží kněží a zástupy s kameny a začal jsem se bát, že zemřeme.
   Petře, mnohokrát jsem ti říkal, že jsou slepí. Přilož ruce na oči a řekni co vidíš. Přiložil jsem ruce na oči a proběhla mnou radostná bázeň, 
   neboť jsem spatřil nové Světlo, které bylo jasnější, nežli světlo dne. Pozvedni své ruce k uším a řekni, co říkají ...

= Co ti teď bude ve skrytu řečeno uchovej, ale neříkej to světským lidem, neboť v dnešním věku nevědomosti budeš jen urážen.
   Někteří z nich budou urážet Pravdu, hlásat zlé učení a navzájem se pomlouvat.
   Ti kteří jsou bez duchovního poznání, vydají každého dobrého katu. Neboť hluší a slepí se snášejí jen mezi sebou. 
   Budeš ale veleben tam, kde je poznání.

= Dokud nepřijde čas, budou se nesmrtelné duše podobat mrtvým, ale ony cítí, že chtějí mrtvé duše opustit a najít své nesmrtelné kořeny.
   Lidé pravá mystéria neznají a tak mnozí budou svedeni ke zlým učením a budou mluvit o věcech, kterým nerozumí.
   Když se nesmrtelná duše duše posílí chápavým duchem, tíhnou k ní pak hned duše svedené.

= Někteří klamou sami sebe a domnívají se,
   že jsou naplněni moudrostí v pravdě existujícího společenství a přitom neznají trest pro ty, kteří ubližují maličkým.

= A budou se objevovat také takoví, kteří si budou říkat
   dohlížitel, nebo sluha boží, jakoby od boha obdrželi plnou moc.

= Mám strach kvůli věcem, které jsi mi řekl, neboť jak je vidět mnozí jsou ti nepraví.
   Ty ale Petře budeš celý čas mezi nimi.
   Neboj se, neměj strach! 
   Je jim pro jejich Omyl pevně stanovený čas.

= Podívej se přece na ukřižovaného a na mne – Světlo Poznání,
   a já to byl, kdo spatřil toho, který se zjevil. 
   Buď silný, neboť tobě bylo odhaleno tajemství nezkalené,
   kdežto oni přibili tělo prvorozeného na kříž a je uctívají.

= Ten, kterého jsi viděl ke mě přicházet je naše duchovní naplnění,
   které dokonalé Světlo poznání spojuje s mým Svatým duchem.
   To co jsi spatřil, předej "cizincům" tohoto světa,
   neboť takový dar nalezne místo pouze u těch,
   kteří přijímají pouze toho, který rozdává, čeho má nadbytek.

= Ty buď silného srdce a neobávej se! Neboť já budu s tebou, aby tě nepřemohl žádný z tvých nepřátel. Mír buď s tebou! Buď silný!
   Poté co toto řekl, zůstal (duch poznání) v Petrovi.
                                                                                                                                                                     Apokalypsa Petra