Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Nag Hammadí Codex VII, 2

       ≡ Nauky |   Nag Hammadí  » Codex VII, 2 – Druhý logos velikého Sheta
 
 

      Mnoho dále uvedených výrazů je převzato z původního textu a neobvyklost těchto výrazů může vyplývat ze ztráty povědomí o jejich původním významu. Při výběru výňatků jsem vycházel z Védské a buddhistické představy, že v duchovnosti našeho Vesmíru je nade vším nepoznatelný, věčný, nekonečný a všeprostupující Otec a pod ním je první poznatelný makroobjekt našeho Vesmíru – Adam a kolem něho je společenství dokončených čistých a celistvých. Z představy, že se všemi těmito fenomény je možné dosáhnout komunikace – prací, čištěním a láskou. 
 
      Texty nalezené v Nag Hammadí patří do doby raného křesťanství, tedy do doby počátku našeho letopočtu, kdy konfrontace židovství
s fenoménem našeho vesmíru dala vznikat Novému Zákonu a zacloumala s tehdejším židovským světem a jeho mocenským uspořádáním.
Tento kodex velikého Sheta je jedním z mnoha kodexů z Nag Hammadí.

      Raní křesťané (chápající křest vědomí Světlem Poznání) byli podobně jako později kacíři pod velikým útlakem. Je zajímavé také poznání,
že kořen slova kacíř je "Světlonoš".  Dnes již mnohde praxe Křesťanství jistě vede věřící a praktikující k naplnění Sómou a Světlem přinášejícím Poznání,
a tak uvádím ještě 
heslo z Českého filmu "Bílá paní": Věř, a čemu věříš, měř!
 Syn Světla Poznání přebývá v Nebi radosti

Dokonalá velikost (vznešenost) sídlí v nepopsatelném Světle v Pravdě – Matce všech, kteří ke mně dospěli skrze věčně živé myšlení
– Slovo k poctě našeho Otce – Slovo, které je v Něm ...
      Vy jste ve mě a já jsem ve Vás, jakž je ve Vás i Otec bez pokažeností.
Pojďme vytvořit společenství na jednom místě a dát průchod tomu, co je Otcovo – vyšleme z Něj jednotné poselství – myšlení pocházející z Jednoty,
které pronikne myšlením celého Světa ...     

Vstoupení Světla Poznání – Ježíše Krista – do těla

Hledal jsem vhodné tělo – tělesný dům – a coby úplné Poznání jsem vstoupil dovnitř. Po celé zemi došlo k velikému zmatku,
úprku a poradám světovládců. A všichni, kteří vnímali a slyšeli, spěchali k Moudrosti Naděje aby nalezli Cestu k nám – ke všem, kteří jsou tu se mnou. ...
      Já jsem vložil myšlenku nepoznatelné emanace věčného a nepošpinitelného do světa a tím jsem světa vládce uvedl ve zmatek.
Když jsem sestoupil, neviděl mne žádný z nich ...


      Členy rady starších byl stvořen Adam, Abrahám, Jákob, David, Šalamoun, Mojžíš ...
Vznikli nápodobou skrze sílu sedmerosti, aby se tak stali silnějšími, nežli já a moji bratři, ale n
ikdo z nich nepoznal ani mne ani mé bratry.  
      Stali se terčem posměchu, neboť nevěděli, že "chrestos" představuje slovy nepopsatelné spojení Pravdy, které se uskutečňuje mezi dětmi Světla;
neboť nevěděli, že "katholikos" znamená nedělitelný, nepomíjející a celistvý. 

      Stvořením učení nápodoby o mrtvém srazili věřící do strachu, otroctví a falešného uctívání světa, do zbožnosti hříšných, která je bez užitku ...

Vítězství Lásky

Vy ale, kteří odložíte závist a hněv, kteří naše společenství naleznete, budete vítězní, neboť v upřímnosti naší Lásky, skrze myšlenky Otce,
pocházející z nevyslovitelného tajemství, jsme my bez nedostatků, čistí, dobří a bez hříchu ...