Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Nag Hammadí Codex II, 3

       ≡ Nauky |   Nag Hammadí  » Codex II, 3 – Evangelium podle Filipa
 

Evangelium podle Filipa


= Když jsme byli pouze židy, byli jsme sirotci – měli jsme jen Matku. Když jsme se stali křesťany, dostali jsme jak Matku, tak Otce.
   (stali jsme se Celistvými, začali vnímat Světlo Ducha svatého)

= Jména, která se dávají věcem zapříčiňují obrovský omyl. Obracejí totiž lidská srdce od věčně jsoucího k pomíjivému.
   (Jsme totiž neustále Jednotou s věčně jsoucím. BOG = zkratka "nekonečně, věčně se vyvíjející")

= Existují síly, které dávají člověku potravu, protože nechtějí, aby se osvobodil a ony samy aby tak trvaly věčně.

= Když přišel Kristus, dokončený člověk, přinesl chléb z nebe, aby člověk pochopil, že jeho pokrmem není jen chléb z obilí. 

= Kárám ty, kteří říkají, že nelze v těle vstoupit do věčnosti! Duch je v těle, Světlo je v těle, cokoli lze pojmenovat je také v těle. 
   Právě v těle je tedy nutné vstoupit do věčnosti.

= Dokončený člověk oře skrze síly, které jsou poslušné, a tak se stará, aby vše povstávalo. Proto má celý svět trvání. 
   Svatý duch živí každého – dobré, špatné, pravé i levé a vládne nad všemi silami – poslušnými, neposlušnými i odloučenými.

= Ve viditelném řádu platí, že to, co člověk vidí, s tím se neztotožňuje – nevidí sebe.
   V neviditelném řádu platí, že co člověk vidí, tím se také stává.

= Víra přijímá, láska dává. Když někdo nedává v lásce, nemá žádný užitek z toho co dal.

= Apoštolové, kteří byli před námi, ho nazývali Ježíš nazarejec Mesiáš, to znamená Ježíš nazarejec Kristus.
   Mesiáš má dva významy: Kristus a poslaný. Ježíš znamená osvobozený, Nazara znamená Pravda, nazarejský znamená člověk Pravdy.
   Kristus je ten, který byl poslán. Nazarejský a Ježíš, jsou to, co ho poslalo.   

= Když se perla hodí do špíny, neztrácí na ceně a když se pomaže olejem, ceny nenabývá.
   Tak je to s dětmi božími, ať jsou kdekoliv, neboť ony mají cenu v očích svého Otce.

= Existují lidé, kteří prošli mnoho cest, aniž by se přiblížili k cíli. A když přijde večer, nevidí ještě ani to místo.

= Blažený, který byl, dříve, než se stal, neboť ten který je, ten také bude.

= Vznešený člověk je pánem nad zvířaty i těmi, která jsou vně i skrytě velká – on jim dává stabilitu. Když je ale opustí, ona se navzájem pokousají.

= Tajemství duchovní svatby je veliké, neboť bez ní by svět nemohl trvat. Člověk je stabilitou světa.
   Stabilitou člověka je však svatba – duchovní spojení.

= Poznejte společenství Světla, neboť má v sobě velikou sílu.

= Nikdo nemůže uniknout nečistým silám, pokud nesjednotí svou mužskou a ženskou sílu. 

= Nečistí duchové se nemohou zmocnit toho, který je povznesen nad žádosti, nad závist, nad špatnosti, nad bázeň, nad potřebu šarvátek.

= Ti, kteří oblékli dokonalé Světlo Poznání, jsou pro mocnosti neviditelní a neuchopitelní. Máme se však oblékat do Světla v mystériu.

= Kdo tvrdí, že nejprve se umírá a teprve potom se povstává do Ducha (povstává z mrtvých), se mýlí. 

= Křest (Duchem svatým) je něco velikého, protože, když se přijme, dosáhneme Života.

= Kdo vlastní Poznání, je svobodný. Matka je Pravda, Otec je Poznání. Poznání Pravdy povznáší vědomí nad celý hmotný svět.

= Láska nic nebere! Jak by mohla brát, když jí všechno patří.

= Když se staneš Člověkem (celistvým, obsahujícím muže i ženu), bude tě milovat Člověk.
   Když se staneš Duchem, bude se s tebou spojovat Duch.
   Když se staneš Logem, bude se s tebou spojovat Logos.
   Když se staneš Světlem, bude se s tebou spojovat Světlo.
   Když se staneš některým zvířetem, nebude tě moci milovat Člověk, Duch, Logos ani Světlo.

= Kdo je otrokem proti své vůli, ten se může osvobodit.
   Kdo byl osvobozen skrze milost svého Pána a přesto vydal sebe napospas novému otroctví, ten se už nebude moci osvobodit.
   (dokud nezmění svůj postoj k novému otroctví)

= Hospodářství světa se skládá ze čtyř živlů. Shromažďuje se ve stodole skrze vodu, zemi, vítr a světlo (viz přepážky DNA tzv. nucleobaze).=
   Hospodářství nebe se skládá rovněž ze čtverého: víru, naději, lásku a poznání.
   – země je víra, protože v ní jsou naše kořeny
   – voda je naděje, protože se skrze ni vyživujeme
   – vítr je láska, protože skrze ni rosteme
   – světlo je poznání, protože skrze světlo zrajeme

= Kdo se stal Živým, získal schopnost rodit – jeho výtvory ve skrytém jsou jeho obrazy – sám je skrytý
   Kdo zhotovuje (ve vnějším, zjevném), nemůže rodit (ve vnitřním, skrytém) – sám je zjevný.
   Kdo však rodí – vytváří ve vnitřním, může také zhotovovat ve zjevném.