Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Nag Hammadí Codex II, 2

       ≡ Nauky |   Nag Hammadí  » Codex II, 2 – Evangelium podle Tomáše
 
 

Evangelium je pojem vyjadřující zvěst o zmrtvýchvstání. Nejvíce je rozšířena představa, že procesu zmrtvýchvstání musí předcházet smrt.
Za nejcennější se považují výroky „kázání na hoře“ – Matouš (5,6,7).

Překladatel mnoha textů ze starého sanskrtu (který dokáže dobře rozpoznat zachování gnose v textech – Jan Kozák) ale píše:
Kromě padesáti výroků, které jsou u také Tomáše, nenajdeme u Matouše žádné jiné! 
Z výroků zpracovaných Matoušem lze bohužel vnímat tehdy běžné požidovštění a dokonce i podsouvání negativních pocitů.
Matoušem zpracované výroky jsou navíc pozdějšího data, než zpracované Tomášem. 

Zápis Ježíšových výroků provedený Tomášem se zdá být gnostičtější a navíc samotný význam slova Thomas – dvojník dává tušit,
že Tomáš byl s Ježíšem blízce spřízněn. Název Evangelium byl tomuto soupisu dán z jakési setrvačnosti a právě pro svou gnostičnost
byl před mocí tehdejší doby ukryt v hliněné nádobě, než byl náhodou objeven. 

Tehdejší moc měla po smrti Ježíšově silný vliv na pronásledování všech, kteří znali jakoukoli Pravdu, která se nehodila cíli dosažení světovlády.
Proto například Ježíšův bratr Jakub, zvaný Spravedlivý (Ježíšem označen za plně realizovaného, sjednoceného a Světlem naplněného) byl ukamenován.  
Proto mnozí, kteří poznali učení (které přinesly Magdaleny na jih Francie) byli hledáni a likvidováni. 

Proč se Ježíš vyjadřuje v podobenství? Je to stejné, jako proč máme cvičit pravidelně a dlouho. 
Aby se tím tématem mysl déle zabývala a došlo k posunu – známe, také z fyziky, že práce = výkon * čas.
 Evangelium podle Tomáše


= Kdo nalezne smysl těchto slov, neochutná smrti. /1/

= Ten kdo hledá, nemá přestávat ve svém hledání, dokud nenalezne. 
   A až nalezne, bude otřesen a bude se divit a stane se pánem nade vším, co je (jeho realitou). /2/
= Blahoslavený člověk, který usiloval, neboť nalezl Život. /58/
= Světlo je uvnitř světelného člověka a osvětluje celý jeho svět. Když on nesvítí, vládne (jeho realitě) temnota. /24/

= Uvnitř ve Vás je království a také vně Vás je království. Když se poznáte, budete také poznáni a budete vědět, že jste synové Živoucího Otce. 
   Jestliže se ale nepoznáte, budete v bídě a budete bída. /3/

= Starý muž ve svých letech, nebude váhat, aby se zeptal malého dítěte v sedmi dnech, kde je Místo Života – stane se Jedním a bude žít. /4/
= Kterého dne tě uvidíme? Až se vysvléknete ze své ostudy, vezmete své šaty a položíte je pod své nohy, 
   jako malé děti a stoupnete si na ně – pak uvidíte Syna Živoucího a nebudete se bát. /37/

= Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno. /5/

= Nelžete a ani v mysli nedělejte nic, co sami nenávidíte, protože vše je před nebem vidět. 
   Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno a nic tajného, co by nevyšlo najevo. /6/

= Rozsévač vyšel na pole a rozséval zrna. 
   Jen ta, která padla na úrodnou zem, přinesla plody šedesátinásobně, stodvacetinásobně. /9/

= Přinesl jsem na svět oheň a pohleď: střežím ho, až se rozhoří. /10/

= Toto nebe pomine a to nad ním také pomine. A mrtví nežijí a Živí nezemřou. 
   Přijdete-li do Světla, co budete dělat? Jestli jste byli Jedním – rozdvojíte se. Byli-li jste ale rozdvojeni, co budete dělat? /11/
= Dva budou na jednom loži. Jeden zemře a druhý bude žít. /61/

= Učedníkům: Jestliže jdete do nějaké země, jezte, co vám dají a uzdravujte nemocné mezi nimi. 
   Neboť: co vchází do vašich úst, vás neznečistí, ale to co vychází z vašich úst je to, co vás špiní. /14/

= Když uvidíte toho, který se nenarodil z ženy, padněte na tvář a vzývejte ho! Takový je vaším Otcem. /15/

= Pověz nám, jaký bude náš konec? Ještě jste neodkryli začátek a už se ptáte na konec! 
   Kde je začátek, bude také konec. Blažený, který stojí na začátku, ale poznává také konec – takový neochutná smrti. /18/

= Blažený ten, který byl dříve, než se stal. 
   Když budete mými učedníky a pochopíte má slova, budou vám také tyto kameny sloužit. 
   Neboť máte pět stromů v ráji, které se nezachvějí ani v létě, ani v zimě a jejich listí neopadá. /19/

= Pověz nám, čemu se podobá království nebeské? Je podobné zrnu hořčičnému – to je menší, než všechna semena,
   ale když dopadne na úrodnou zem, vyžene výhonek, který se stane ochranou pro ptactvo nebe. /20/

= Marie: Komu se podobají tvoji učedníci? Podobají se malým dětem, které se usadily na poli, které jim nepatří. 
   A když přijdou páni pole, děti se před nimi svléknou, aby jim jejich pole nechaly. Neboť užitek, který očekáváte, také naleznete. /21/

= Tyto malé děti dostávající mléko se podobají těm, kteří vejdou do království. Dostaneme se také my do království? 
   Když z dvojího uděláte jedno, vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu, vrchní spodnímu 
   a spodní vrchnímu, když mužskost a ženskost učiníte jedním – když ruce budete mít na místě svých rukou, 
   nohy na místě svých nohou, oči na místě svých očí a obraz na místě obrazu, pak vejdete do království. /22/

= Stál jsem uprostřed světa a zjevil jsem se jim v těle. Všechny jsem zde ale nalezl zpité. 
   Žádného jsem nenalezl žíznícího a moje duše trpěla bolestí nad lidskými syny, neboť jsou slepí ve svém srdci a nepoznávají,
   že přišli prázdní na tento svět a zase hledají, jak prázdní z tohoto světa odejít. /28/
= Že povstalo tělo kvůli duchu, to je zázrak. Ale že duch povstal kvůli tělu, to je zázrak zázraků. 
   Já se ale podivuji, jak se tak veliké bohatství mohlo usadit v takové chudobě. /29/
= Sklizeň je sice veliká, ale je tu jen málo dělníků. Poproste Pána, aby poslal dělníky ke žním. /73/
= Pane, jej jich mnoho blízko, ale žádný v Prameni. /74/
= Vyvolím si vás: Jednoho z tisíce, dva z deseti tisíc a budou zde jako Jeden. /23/

= Miluj svého bratra jako svou duši a ochraňuj ho jako své oko. /25/
= Třísku v oku svého bratra vidíš, ale břevno ve svém oku nevidíš! Až vyjmeš břevno ze svého oka, vyjmi také třísku z oka svého bratra. /26/

= Jestli se nebudete postit proti světu, království nenaleznete. /27/
= Staňte se neulpívajícími. /42/
= Kdo poznal celý svět, ale sám v sobě chybil, chybil ve všem. /67/
= Kdo nalezl svět a stal se Bohatým, ten ať se světa zřekne. /110/
= Nebe a Země před vámi zůstávají a kdo žije skrze Živoucího, ten nespatří smrt. Neboť: Kdo sám sebe nalezne, toho svět není hoden. /111/

= Žádný prorok není příjemně snášen ve svém městě. Žádný lékař nevyléčí ty, kteří (jsou přesvědčení, že) ho znají. /31/

= Město vystavěné na vysoké hoře a opevněné, nemůže padnout ani zůstat skryto. /32/

= Co uslyšíš do svých uší, to také hlásej do jiného ucha ze své střechy. Neboť nikdo nezapaluje lampu a nestaví ji na nějaké skryté místo,
   ale staví ji do svítilny, aby všichni, kdo přicházejí a odcházejí, viděli její světlo. /33/

= Když slepý vede slepého, oba spadnou do jámy. /34/

= Nestarejte se od rána do večera a od večera do rána, co si obléknete. /36/

= Učenci a kněží obdrželi klíče k poznání, ale ukryli je a ani nevstoupili dovnitř a ty, kteří vstoupit chtěli, vstoupit nenechali. /39/
= Běda jim farizejům, neboť se podobají psovi, který leží ve žlabu pro dobytek a ani nežere a ani nedopustí, aby se zvířata nažrala. /102/

= Vinná réva, která vyrostla mimo Otce, není chráněná a bude se svými kořeny vytržena a zajde. /40/

= Kdo má ve své ruce, tomu bude ještě dáno, kdo však nemá, tomu bude odebráno i to málo co měl. /41/
= Když si to v sobě vytvoříte, tak vás to co máte, zachrání, jestli to ale v sobě nemáte, pak vás to co v sobě nemáte, zahubí. /70/

= Kdo sužuje Otce, tomu bude odpuštěno, kdo sužuje Syna, tomu bude rovněž odpuštěno. 
   Kdo však bude sužovat Svatého ducha, tomu nebude odpuštěno ani na zemi, ani v nebi. /44/

= Dobrý člověk vynáší dobro ze svého pokladu, ale zlý člověk může vynést pouze zlo ze svého pokladu. 
   Neboť čím srdce oplývá, to bývá slovy vynášeno. /45/

= Když dva vytvářejí mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: Pohni se a ona se pohne. /48/
= Když dvojí učiníte jedním, stanete se syny Člověka. A když pak řeknete: horo pohni se nebo otoč se, ona se pohne nebo otočí. /106/

= Blažení osamělí (v mysli vyprázdnění), neboť vy naleznete království. Pocházíte z něj a zase se tam navrátíte. /49/
= Blahoslavení chudí, neboť vám patří království nebe. /54/
= Mnozí stojí přede dveřmi, ale jen ti, kteří jsou samotní (oproštění) vstoupí do svatební komnaty. /75/

= Když se vás budou ptát: Odkud jste přišli? 
   Odpovíte jim: Přišli jsme ze Světla z toho místa, kde Světlo povstalo samo ze sebe – vzniklo a zjevilo se ve svém obraze. 
   Když se vás budou ptát: Kdo jste? Tak odpovíte: Jsme synové svého Živoucího Otce. 
   Když se vás budou ptát: Co je znamením vašeho Otce na vás? Tak jim odpovězte: Je to pohyb a klid. /50/

= Kdy přijde nový svět? Ti na které čekáte již přišli, ale vy jste je nepoznali. /51/

= Dvacet čtyři proroků mluvilo v Izraeli a všichni mluvili o tobě. Zapomněli jste na toho, který před vámi živý stojí a mluvili o mrtvých. /52/

= Je obřízka k užitku, nebo ne? Kdyby byla k užitku, plodil by je jejich Otec z jejich matek již obřezané. 
   Ale pravá obřízka na duchu má veliký prospěch. /53/

= Dívejte se na Živoucího, dokud žijete, abyste nezemřeli a pak ho chtěli vidět, ale už byste nemohli. /59/ 

= Kdo je prázdný (vyprázdněné mysli), bude naplněn Světlem. Kdo je však vnitřně rozdělen, bude naplněn temnotou. /61/

= Bohatý muž měl mnoho jmění a řekl si:
   Budu své jmění používat k tomu, abych sázel a sklízel, pěstoval a plnil své stodoly úrodou, 
   abych netrpěl žádnou nouzí. To je to, k čemu se ve svém srdci rozhodl – a oné noci zemřel. /63/

= Pán čekal hosty, a když pro ně připravil večerní hostinu, vyslal svého čeledína, aby hosty svolal. 
        Čeledín přišel k prvnímu a řekl mu: Můj Pán tě volá.
   On ale řekl: Obchodníci mi dluží peníze, přijdou ke mně večer a já jim musím předložit smlouvu.
        Čeledín šel tedy ke druhému a řekl mu: Můj Pán tě zve. 
   Ten ale odpověděl: Koupil jsem dům, je mne zde celý den zapotřebí. Nebudu mít ani chvíli volna. 
        Čeledín přišel k dalšímu a řekl: Můj Pán tě volá. 
   On mu řekl: Můj přítel má svatbu a já mu připravuji svatební hostinu. Nebudu moci přijít.
        Čeledín šel za dalším a řekl: Můj Pán tě volá. 
   On mu odpověděl: Kupuju vesnici a jdu si právě pro pacht. Nebudu moci přijít. 
        Čeledín se vrátil ke svému pánovi a řekl: Ti, které jsi svolával odřekli. 
   Pán řekl svému čeledínovi: Jdi ven na Cestu a přiveď ty, které tam nalezneš, aby s námi povečeřeli. 
        Kupci a obchodníci (kdo pro světské cíle nemá čas přijít) nevejdou do míst mého Otce. /64/

= Žádný člověk nemůže zároveň jezdit na dvou koních a napínat dva luky. /46/

= Blahoslavení jste, když vás nenávidí a pronásledují, avšak to Místo, kam vás pronásledují, nenaleznou. /68/
= Blahoslavení ti, kteří byli pronásledováni ve svých srdcích, ti kteří poznali Otce v Pravdě.
   Blahoslavení ti, kteří hladovějí, neboť bude tělo nasyceno tím, co si (srdce) přeje. /69/

= Já jsem Světlo, které je nad vámi všemi. Jsem ve všem, co je. Vše za mne vyšlo a opět se ke mně navrátí. 
   Rozštípněte dřevo a budu tam. Zvedněte kámen a také tam mne naleznete. /77/

= Jakási žena z davu řekla: Blahoslavené tělo, které tě nosilo a prsy, které tě kojily. 
   Blahoslavení, kteří uslyšeli slovo Otce a v Pravdě ho uchovali, neboť pak přijdou dny, kdy budete říkat:
   Blahoslavené tělo, které nepočalo a prsy, které nekojily. /79/

= Kdo se stal Boháčem (má Bohatství v sobě), má být králem. Kdo však disponuje mocí, má se toho zříci. /81/

= Kdo je mi nablízku, je nablízku ohni. A kdo je ode mne vzdálen, je daleko od království. /82/

= Dnes, kdy vidíte své dnešní podoby, se radujete, když ale spatříte své podoby, kterým jste dali vzniknout před vámi, 
   (oni ani neumírají, ani se nezjevují) – kolik snesete? /84/

= Proč omýváte vnější stranu poháru? Nechápete, že kdo stvořil vnitřní stranu, ten stvořil i vnější. /89/

= Pojďte ke mně, neboť mé břímě je sladké a moje panství mírné a naleznete zde pro sebe Klid. /90/

= Pověz nám, kdo jsi, abychom na tebe věřili. 
   Zkoumáte tvář nebe a země, ale toho, který před vámi stojí, toho jste nepoznali, ani tento okamžik nedokážete prozkoumat. /91/

= Hledejte a naleznete. A na co jste se mne v tyto dny ptali, jsem vám neodpověděl. Teď vám to chci říci, ale vy se na to neptáte. /92/

= Nedávejte svaté psům, aby to nevyhodili na hnůj. Neházejte perly sviním, aby je nezničili. /93/

= Když máte, nepůjčujte s úroky, nýbrž dejte tomu, od kterého už neobdržíte zpět. /95/

= Království Otce se podobá ženě, která vzala trochu kvásku a smísila ho do těsta. Tak udělala veliké chleby.  /96/
= Království Otce se podobá ženě, která nese hrnec plný mouky a má před sebou dlouhou cestu. Ucho hrnce prasklo a mouka se sypala
   za ní po cestě, aniž by to věděla. Nevěděla vůbec, co se stalo. Když přišla domů, sundala hrnec a našla ho prázdný.  /97/

= Ukázali Ježíšovi zlatou minci a řekli mu: Císařští od nás žádají daně. 
   Dejte císaři co je císařovo, dejte bohu, co je boží a mě dejte co je mé. /100/

= Pojď, dnes se budeme modlit a postit. Jaký, že to hřích jsem učinil, nebo kde nade mnou zvítězili?
   Ale když ženich vyjde ze svatební komnaty, tehdy je vhodné se modlit a postit. /104/

= Kdo se napájí z mých úst, bude jako já a já se stanu jím a tajemství mu budou otevřena. /108/

= Kdy přijde království? Nepřijde, když bude očekáváno. 
   Neboť království je rozšířeno po celé Zemi neustále, ale lidé ho nevidí. /113/
 Poznámka pod čarou:
Kolik uvedených výroků hovoří také o cvičení Taiji?
Dobré vnímání navíjení a dobré vnímání nitra ve formách taiji umožňuje cvičit s plným gnostickým zaujetím.
Není právě pečlivá výuka bojových aspektů odváděním pozornosti od gnostické podstaty Taiji?
Vítězství bude nakonec totiž dáno tomu, kdo nepřestává cvičit, až má.