Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

 

 

  * Dále uvedené poznámky k jednotlivým částem byly tvořeny jen ze stávajícího stupně poznání tohoto tématu a jen ze stávajícího stupně poznání aktuálního průběhu dění ze zorného úhlu ČR.
  * Zatímco minulost je již dána, budoucnost je tvořena kolektivním vědomím lidstva, takže definice období 2000 až 2022 je jen orientační.
  * Poznámky k jednotlivým částem jsou jen přibližným naznačením skutečného obsahu sdělení.
  * Přehrání jednotlivých částí spusťte kliknutím na tlačítko ↻.


O čem to všechno je: Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva planety Země a problematiky současného vzestupného období (2022) na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu Ashayanou Deane v podání Petra Penguina – čte (překládá) Elli Staníková.

  Úvod: ... máme povinnost pomáhat těm, kteří mají byť jen o krok nižší pochopení ... cesta od Science-ficton k pravdě bývá často kratší, než jakákoli jiná ... data jsou určena k inspiraci ... za svá slova si každý neseme osobní karmickou odpovědnost: jakou energii zasejeme, takovou budeme sklízet ...

  Původ těchto informací: ... Voyager, Amenti Project => prameny ... prosím o jedno: neuzavírejte se těmto informacím a postavte se k těmto info jako k pracovní hypotéze ... informace neboudou často korespondovat s vaším dosavadním informačním rámcem a mohlo by se vám stát, že byste se těmto informacím uzavřeli ke škodě vlastní i ke škodě svých bližních ...

  CDT disky: ... disky byly darovány urtické lidské civilizaci jako dar za přičlenění se ke smaragdové úmluvě ... disky obsahují informace o celé historii dramatu lidstva ve vztahu ke smaragdové úmluvě, a to od doby vzniku našeho vesmíru ... obsahují také posvátné techniky vzestupu prostřednictvím merkaba těla ... mistrovské chrámové techniky ... bioregenerace matrice DNA ... kataraterapie morfogenetické matrice individuality ...

  Maharata texty: ... 590 svazků ... v období chrámových válek vedoucích ke zničení urtické civilizace se dostaly do nesprávných rukou 2 CDT disky a všech 12 pečetních štítů ... klíčové artefakty, které umožňují otevřít 12 primárních hvězdných bran univerzálního chrámového komplexu našeho vesmíru ... otcovská civilizace bytující v 13 až 15 dimenzi ...

  Armagedon: ... vždy se podařilo soupeřům toto učení zmanipulovat a překroutit do náboženských či ateistických dogmat ... atlanťan Thot předal texty smaragdových desek soupeřům a pomluvil kněžstvo Atlantidy od kterého dostal pověření ... zánik Atlantidy ... po ztrátě technologií krystalických volných energií zavládl v lidské civilizaci chaos a nastala involuce ... důsledky této Atlantské zrady přetrvávají až do dnešních dnů ...

  Enoch, Achnaton, Jan Křtitel, Ježíš Kristus, Marie: ... pokus Enocha byl soupeři eliminován pozemskou vládnoucí linií jejich služebníků: Noe, Abraham, Mojžíš ... Jan Křtitel své překlady nedokončil ... knihy Enoha, Ježíše a Marie tvoří 12 z 15 knih (12 linií Grálu) původního učení linie Esenského bratrstva ...

  Ztracené disky zpět: ... toto učení bylo definitivně zfalšováno a překrouceno do podoby náboženského křesťanského dogmatu na Nicejském (dnes Iznik v Turecku)  koncilu v roce 325 nl., a to ze strany Římské církve, která v té době již byla zcela pod kontrolou Soupeřů ... král Artuš a jeho rytíři kulatého stolu ... kataři na jihu Francie byli v roce 1244 římskou církví zlikvidováni ... snaha o dobytí svatého Grálu templářskými lóžemi je reálná ... ztracené disky získali azurité zpět na konci roku 1999 ... ve 20 století se do šachové partie zamíchali také tzv. šediváci ...

  Hvězdné aktivační cykly: ... cílem předávání bylo připravit decimované lidstvo na další aktuální (2022) a velice vzácné cyklicky přicházející období hvězdných aktivačních cyklů (předchozí byl před 208216 před nl.) ... napomoci lidstvu, aby si bylo schopno udržet minimální vibrační a morální úroveň (soupeřům jde samozřejmě o opak) ... cílem je zaprvé oprava planetárního chrámového komplexu a planetárního štítu Země ... zásadní a nevyhnutelná je mírová spolupráce s mimozemskými národy strážců, tzv. Guardian Alliance ... klíčová je ochrana morfogenetického pole kristovského lidstva = sféry Amenti, aby ji pod svou kontrolu nezískali soupeři ...

  Současní mluvčí: ... probíhá úsilí o předání vědomostí: prvním mluvčím je Ashayana Deane, ... soupeři by do informačního pole lidstva rádi vstoupili jako vracející se bohové a z této nadřazené pouice definovat elity, které by lidstvu v jeho zájmu vládli ... druhým mluvčím má být druhá inkarnace Ježíše = muž z rady azuritů a má pořipravit kotrolované otevření portálů ...

  Nový zlatý věk lidstva: ... udělejme každý něco pro to, aby nedošlo k Orwelovskému světu ... soupeřům by nevadilo, kdyby zahubili většinu lidstva ...

  Předmluva: ... neztrácejme čas ... doba je již tak daleko, že na žádné mentální spekulování už není čas ... výsledek snahy každého jednotlivce o porozumění světu se projeví v modifikaci karmického stavu jeho osobního "tělo mysl vědomí", který nezávisle na aktuálním chtění ega buď umožní a nebo neumožní využít přicházející evoluční příležitost ... jen jeden ze sta se podle toho zařídí ... je třeba přesměrovat svou pozornost směrem k autoterapeutické praxi ...

  Kosmické drama a planetární vězení: ... černá šlechta a padlí andělé ... soupeři jsou jen někteří z uvedených, kteří se rozhodli neřídit se zákony jednoty ... prakticky na všech rozhodujících politických pozicích se pohybují jedinci s lidskou formou, ale nelidským vědomím ... očekávat od nich lidské přístupy je čirá naivita a nerozum ... zjednodušovat si jejich identifikaci na příslušníky nějakého konkrétního národa či státu je překážkou pochopení jejich globálního účinkování ... soupeři se sjednotili a 12. září 2000 vyhlásili lidstvu válku ... kristovské lidstvo je ohromnou a svébytnou duchovní rodinou, která je v důsledku dlouhodobého konfliktu a manipulací dnes často v rozporu i sama se sebou ... planeta země a současné podmínky na ní pro život jsu v důsledku proběhlých válečných událostí dnes ve stavu, který pro inkarnované kristovské lidstvo je zhruba totéž, jako svěrací kazajka a samotka ve vězení s nejpřísnější ostrahou ... a nikdo ze zúčastněných si není jistý, jak dopadne výsledek ... ale objektivní příležitost právě přichází ... kolik vězňů to ví?! ...

  Evoluční příležitost: ... současné období je historicky absolutně vyjímečné období neskutečné evoluční příležitosti pro všechny zúčastněné ... vzestup, převibrování, návrat do ráje, do království nebeského ... snaha praktikujícího jedince může vyústit v úspěšné a vědomé povýšení své vlastní schopnosti natolik, že již během tohoto aktuálního života se zbaví mnoha překážek ve svém organismu, které mu brání plně rozvinout svůj božský spirituální potenciál ... tento potenciál mu umožní spojit se se svou duchovní rodinou a svobodně se rozhodnout o svém dalším půsbení v této multi dimenzionální pozemské realitě ... další skupina již tuto možnost svobodné volby mít nebude ...

  Šachová partie: ... příležitost ukončit jednou pro vždy nadvládu soupeřů ... a právě to motivuje soupeře ke zvyšování aktivit ... s tím, jak se blíží epicentrum 'zemětřesení' či 'záblesku' zrychlují se tahy interakce a z tohoto pohledu již nelze brát v potaz prognózy z minulosti ... je prostě nutné být on-line ... sílí úsií o zfalšování skutečné lidské historie ... lidem byla doslova ukradena jejich dlouhodobá paměť, aby se nepřidali na správnou stranu ... cílem partie je dobytí svatého grálu, což je úplné obsazení hvězdných bran ...

  Ukradená paměť: ... současným hlavním cílem utajování je skutečná historie a skutečný průběh současného dramatu ... lidstvu bylo zabráněno v přístupu k datům pomocí globálních technologií celoplanetárních frekvenčních zádrží, tak pomocí aurických implantátů dědičného hříchu ... příběh Ježíše Krista je dvojnásobně prefabrikovaný podvod ... tento avatár nikdy ukřižován nebyl ... golgotský příběh měl zakrýt: skutečný smysl Ježíšovy mise a schopnost lidí dosáhnout spásy vlastními silami ... dnešní snadnost ovládání umožňuje vystačit si s nelogickými nálepkami jako extrémista, odborník, terorista, radikál, dezolát, osa zla ...

  Zmanipulovaná realita: ... mediální zástěrky: globální oteplování, ekonomická krize, obrana míru, válka, nový řád atd. zakrývají konkrétní devastační činy a skutečný význam současného mimořádného a významného období ... merkabapole lidstva bylo odpojeno od svého přirozeného napojení na slunce a byla změněna rotace i frekvence ... jen aby se veřejnost nezačala pídit po podstatě vzácnosti současného období ...

  Holografická realita: ... holografická tvorba lidského těla je cyklická ... 12 prvkovou architekturu lidské anatomie lze využít k opravám vrstev lidského těla karmicky či cizí vůlí poškozených ... svobodné vědomí umožňuje se operativně inkarnovat bez smrti do zvolené dimenze ... je možné využít svobodné vědomí k osvobození se ze svěrací kazajky či vězení samotného ... rasy jednotlivých dimenzí si vytvářejí vědomí tak, aby se mohli vertikálně pohybovat po všech 12 dimenzích našeho vesmíru a zde vykonávat karmicky monitorovanou činnost ... tělo si tvoří ve 3D na bázi uhlíku, ve 4-6D na bázi uhlíku + křemíku, v 7-9D na bázi křemíku a v 10-12D na bázi plasmatického světla ...

  Karma: ... sami si tvoříme individuální realitní verzi, která je však jen podobná realitní verzi bližního ... míra naplnění individuální verze má přímý dopad na situaci na celé planetě ... živá bytost Země má v tomto období rovněž příležitost vzestupu a jde o to, kolik lidí to zvládne a půjde spolu s ní ... Země bude opozdilce oplakávat, ale sama se kvůli nim vzdát svého evolučního vzestupu nemůže ... je to jen na svobodné volbě každého jednotlivce kam napře svou pozornost a své síly ...

  Svobodná vůle: ... je tvůrčí dar - chtění, kterým jedinec může ovlivnit výslednou projekci ... nevědomá je důsledkem karmy a vědomá je výsledkem terapeutických technik, kterými může jedinec obnovit plný potenciál svých holografických schopností k obrazu božímu ...

  Zdroj a zákony Jednoty: ... centrální zdroj veškeré existující energie ... touha spojit se s centrálním zdrojem veškeré existující energie ... každá částečka při své emisi ze zdroje je opatřena jedinečnou signaturou a při vstupu do konkrétní vrstvy si doplní konkrétní subsignaturu ... tyto signatury nás při akceptování zákonů Jednoty vede ke zdroji a při neakceptování nás vedou od zdroje ... soupeři dodnes řeší jak neakceptovat a přesto se dostat ke zdroji ...

  Hvězdný aktivační cyklus: ... star activation cycle ... je období, které lze využít k masovému vzsetupu kristovských bytostí do svého přirozeného domova v 5D známého jako planeta Tara ... musí být energeticky připraveni současně lidé a planeta ... v minulosti právě poškozováním planety nešlo této příležitosti využít ... stejnětak se snaží soupeři dnes ... poslední využitelný sac proběhl na Zemi před 208000 lety ... kristovské energie jsou právě dnes pro energo bio terapeutické potřeby jednotlivce k dispzici (druhý návrat Krista) ...

  Autoterapeutické prostředky jednotlivce: ... ... láska je všeho dobra schopná energie ... archetypální lásky: k dětem, odsud potud, úcta k sobě, láska k bohu a všem jeho dětem ... síla mysli pramenící z vědomostí: mocný je kdo může a může ten, kdo zná ... racionální znalostí technik, jimiž jdeme bohu v nás naproti, můžeme dosáhnout na vyčištění karmických i implantovaných poškození ve svých energetických vrstvách ... těmito technikami lze plně regenerovat a aktivovat spící geny do plné funkčnosti lidské rasy ... změnami v auře můžeme změnit své geny a zdraví ... ale vše je to jen o tom, jak nakládáme se svým božským darem: svobodnou volbou ...

  A nemůže to být nakonec všechno docela jinak? ... velikost současného dramatu je skutečně grandiózní ... Nezabýváme se zde snad nepraktickými radami? Vždyť k dispozici je jistě nějaký fyzický a pragmatický program!? ... kdysi byli lidé plnohodnotnými lidmi a neplatil žádný reinkarnační mechanismus, nemuseli se obtížně rodit a smutně umírat ... a zde uvedené informace jsou o tom, jak svépomocí napomoci současné možnosti k dosažení původních schopností a k dosažení možnosti svobodně žít, létat a milovat ...

  Vznik a prvotní osídlení našeho vesmíru: ... náš vesmír si lze představit jako budovu s pěti poschodími (galaxiemi), majících každé tři oddělení (hvězdné systémy) ... nejvyšší patro (pás orionu) obývají nehmotná rodičovská vědomí (nesmrtelná univerzální trojice: Otec, Matka a Duch svatý, nad nimi je Zdroj), tzv. řád Breneau (15D smaragdový, 14D ametistový, 13D zlatý) a nižší patra pak jejich děti ... každé patro představuje harmonické universum ... prostupy mezi jednotlivými D jsou tzv, hvězdné brány lokalizované na konkrétních vesmírných tělesech (domovských planetách) ... okolí této budovy poskytuje tři proudy energetického napájení ... každý částicový vesmír má k sobě antičásticový vesmír (Jin/Yang) ... náš vesmír se skládá ze čtyř kvadrantů (nižší a vyšší nebe), z nichž jeden je jevištěm příběhu lidské rasy ... duální archetipální koloběh napájecí energie: nádech a výdech ...

15-pater.jpg

  Osa příběhu: ... součinnost tří dimenzí patra vytváří obyvatelný tříprostorový životní prostor ... tři zakladatelské kristovské kolektivy, bytující v nehmotné formě tekutého nehmotného světla, posléze daly vzniknout dalším svobodnou vůlí vybavené kolektivy ... které postupně zabydlily nižší patra našeho vesmíru a účastnily se společného provozu na základě smaragdové úmluvy ... od vzniku probíhal život v míru podle úmluvy až do andělských válek, které začaly před 250 miliardami let ...

  Andělské války: ... zničení brány na aramaténě (původní andělský hřích - dědičný hřích) blokovalo podporu z nejvyššího patra a zastavilo evolučí pohyb vracející se směrem vzhůru ... došlo k diverzifikaci kolektivů na ctící a nectící zákon Jednoty ... rasa breneau vytvořila novou, jim přímo podřízenou rasu, zvanou azurité pro strážení celého komplexu hvězdných bran ... těm se podařilo obnovit hvězdnou bránu na aramaténě a tím obnovit život podle druhé smaragdové úmluvy, a to před 570 miliony let ...

  Co se stalo dál: ... před 568 miliony let byla vytvořena nová rasa strážců evoluce orafimové, kteří se stali rodičovskou rasou 12 androgenních ras – výchozí genetické linie současného lidstva (T1) ... současní potomci mají stále napojení na některou z těchto primárních rad ... Padlí Annu-Elohimové vytvořili také svou rasu Anunnaki (pomsta Annů), jejímž cílem bylo převzít nadvládu a nectít zákony Jednoty ...

  Další kapitola střetů: ... před 568 miliony lety začaly střety mezi rasami Anunnaků a Orafimů ... infiltrace do vládnoucích kruhů ... byla vytvořena aliance strážců, která je aktivní dodnes ... ale ani tato aliance nebyla ve své ochraně úspěšná ...

  Další gigantická prohra: ... před 550 miliony let byla opět využita strategie infiltrace mezi elitu ... podařilo se jim rozvrátit civilizaci T1 do dvou skupin (Abel vs Kain) ...

  Dnešní lidstvo (vyhnání z Ráje): ... poškození morfogenetické matrice domovské planety Tara ... E-den je název jednoho z kontinentů na planetě Tara ... do řešení této situace se zapojili příslušníci ze všech vesmírných dimenzí ... Záchranná mise Amenti – vázáni smlouvou Palaidor ...

  Vnitřní ukřižování Krista: ... ... přesměrováním energetických proudů v lidském těle a připojením planetární mřížky k Fantomovému matrixu, dosáhli pro inkarnované lidstvo těchto neblahých důsledků: zkrácení délky lidského života, omezení výkonnosti lidského mozku, poškození biologické DNA lidských ras T-2 a prohloubení blokování přístupu ke kolektivní rasové paměti ...

pecete.jpg

  Jehoviánské pečetě: ... ...

  Co s tím lze dělat: ... ...

https://marta-l2.wbs.cz/tajemstviamenti1.pdf https://marta-l2.wbs.cz/ https://planning.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/op/page_content/attachments/2018.12%20DC%20Public%20Space%20Activation%20Stewardship%20Guide_web.pdf https://magiezeme.estranky.cz/clanky/telo-a-leceni/techstrst.html https://www.dunres.sk/projects/_ee/clanky.php?id=1362 http://www.holistickamedicina.sk/kniznica/Technika%20st.pdf https://anitram.wordpress.com/2013/01/18/technika-strieborny-stit/ společenství: interdimenzionální asociace svobodných světů