Úvod
Jdi na obsah Jdi na menu

Ginza


Ginza (Poklad) – kniha V, 2 – Pád všech božstev tohoto světa:

... jejich chrámy se daly na cestu klamu a falešné moudrosti ...
... tu Život se zjevil světu a vyšla záře Světla Života:
Když moře spatřilo toto Světlo, ustoupilo před ním
a proud živé vody (Jordan) obrátil svůj směr,
hory poskakovaly jako jeleni a laně v stepi porodily mláďata,
výšiny promlouvaly v úctě jako dcery oblaků,
výšiny otevřely svá ústa a zpívaly chvalozpěv
a cedry libanonské padly k zemi.
Když mne země spatřila, zachvěla se a třásla
a když mne spatřil král moří, uprchl.

Moře, koho jsi spatřilo, žes ustoupilo?
Proude živé vody, koho jsi spatřil, že jsi obrátil svůj směr?
Hory, koho jste spatřily, že jste začaly poskakovat jako jeleni?
Laně ve stepi, před kým rodíte svá mláďata?
Výšiny, ke komu promlouváte jako dcery oblaků s úctou?
Výšiny, před kým otevíráte ústa a zpíváte chvalozpěv?
Cedry libanonské, před kým padáte k zemi?
Země, koho jsi spatřila, že ses roztřásla?
Králi moří, koho jsi spatřil, že jsi uprchl?
Ostrovy v moři, kvůli komu jste zbloudili?

Malý ostrůvku mořský, koho ses ulekl?
Ulekl ses Záře a Světla Poznání Života (Mandá d´Haije),
Záře a Světla, kterým se oděli moudří mužové!
Život se rozlil nad vodami a ostrovy v moři otevřely svá ústa
a spustily chvalozpěv jim dlouho neznámému Mocnému Životu a volaly:
Tvé jméno, Živote, jsme nevyslovovaly, úctu k Tobě jsme neznali.

Tu k nim promluvil Mandá d´Haije:
Přišel jsem, abych ve vás sídlil a abych Vás napřímil Světlem Života,
protože Vás chci vystavět na lásce k Pravdě,
abyste byli Ti Pravdiví, stojící přede mnou ve Světle Života!
Ginza je gnostická bible původního křesťanství. Její majitelé provozovali původní rituály gnostického přesťanství a na vrcholu jejich zbožné hierarchie stály ženy. Postupně byli ze svého původního území vytlačeni do diaspory ( Kanada, Austrálie ... ), pokud nepřijali Islám.